สินเชื่อเงิน ไชโย

สินเชื่อเงินไชโย

สมัครสินเชื่อเงินไชโยออนไลน์
กรุณากรอกข้อมูล
ประเภทสินเชื่อ*
*
*
ชื่อ *
นามสกุล *
เบอร์โทรศัพท์ *
ยี่ห้อรถ *
ยี่ห้อรถอื่นๆ (โปรดระบุ) *
รุ่นรถ *
รุ่นรถอื่นๆ (โปรดระบุ) *
ปีรถ (ค.ศ.)*
ปีรถอื่นๆ (โปรดระบุ) *
ทะเบียนรถ *
จังหวัดที่ท่านอยู่*
โฉนดที่ดินเลขที่*
ขนาดที่ดิน(ไร่-ตารางวา)*

รายละเอียดผลิตภัณฑ์
ประเภทรถสินเชื่อ วงเงินอนุมัติไม่เกิน
รถเก๋ง รถกระบะ รถตู้ รถบรรทุก 1,000,000 บาท
สินเชื่อโฉนดที่ดิน 2,000,000 บาท
ระยะเวลาการกู้ยืม

•   ระยะเวลาผ่อนต่ำสุดและสูงสุด รถเก๋ง รถกระบะ รถตู้ รถบรรทุก โฉนดที่ดิน 12 - 60 เดือน

อัตราดอกเบี้ย 14.80% - 23.99% ต่อปี

•   สูงสุด ไม่เกิน 24% ต่อปี ดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก (Effective Rate)

ตัวอย่างวิธีการคำนวณดอกเบี้ยและค่างวดสินเชื่อทะเบียนรถ

(วงเงินกู้ + (วงเงินกู้ x ดอกเบี้ยคงที่ต่อเดือน x จำนวนงวด))/จำนวนงวด (100,000 + (100,000 x1.20% x 60))/60 = 2,877 บาท ต่อเดือน (วงเงินกู้ + ดอกเบี้ยทั้งหมด) = (100,000 + 72,620 = 172,620 บาท)

วงเงินกู้ 100,000 บาท อัตราดอกเบี้ยคงที่ 1.20% ต่อเดือน เทียบเท่าอัตราดอกเบี้ย Effective Rate 24% ต่อปี ระยะเวลาผ่อน 60 เดือน

คุณสมบัตรผู้สมัคร

•   บุคคลธรรมดา สัญชาติไทย อายุ 20 - 65 ปี (ณ วันที่ขอสินเชื่อ)
•   มีรายได้สุทธิเพียงพอต่อการจ่ายค่างวด
•   มีรถเก๋ง รถกระบะ รถตู้ รถบรรทุก เป็นของตัวเอง อายุรถไม่เกิน 23 ปี

เอกสารประกอบการสมัคร

•   บัตรประจำตัวประชาชน
•   ทะเบียนรถตัวจริง
•   เอกสารประกอบการขนส่ง (เฉพาะรถบรรทุก)

ดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการและค่าธรรมเนียมต่างๆ

•   อัตราดอกเบี้ยสูงสุดไม่เกิน 24% ต่อปี
•   ค่าธรรมเนียมในการออกบัตรเงินไชโยใหม่ กรณีบัตรหมดอายุ : ไม่มีค่าธรรมเนียม
•   ค่าธรรมเนียมในการออกบัตรเงินไชโยใหม่ กรณีบัตรชำรุดหรือสูญหาย : 100 บาท/บัตร/ครั้ง
•   ค่าธรรมเนียมในการเบิกถอนเงินกู้ผ่านช่องทางตู้ ATM : ไม่มีค่าธรรมเนียม
•   ค่าอากรแสตมป์ : ตามที่เกิดขึ้นจริงในอัตราที่กฎหมายเรียกเก็บ หรือ 0.05% ของวงเงินอนุมัติ
•   ค่าบริการในการโอนกรรมสิทธิ์ กรณี Refinance จากสถาบันการเงินอื่น : เรียกเก็บตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
•   ค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงถามหนี้ เฉพาะกรณียังไม่บอกเลิกสัญญา (มีหนี้ค้างชำระ หรือ หนี้ที่ถึงกำหนดชำระสะสมเกินหนึ่งพันบาท)
- ค้างชำระ 1 งวด : 50 บาท/รอบการทวงถามหนี้
- ค้างชำระมากกว่า 1 งวด : 100 บาท/รอบการทวงถามหนี้
- ค่าติดตามทวงถามหนี้นอกสถานที่ เฉพาะกรณีลูกหนี้มีหนี้ค้าง มากกว่า 1 งวด : ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 400 บาท/รอบการทวงถามหนี้
•  กรณีปิดยอดสินเชื่อก่อนกำหนด : ไม่มีค่าปรับและค่าธรรมเนียมต่างๆ
หมายเหตุ : อัตราดอกเบี้ยและค่าบริการต่างๆยังไม่ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ถ้ามี รอบการทวงถามหนี้ หมายถึง รอบระยะเวลาเพื่อการทวงถามหนี้ โดยนับตังแต่วันผิดชำระหนี้ของงวดนั้นจนถึงวันครบกำหนดชำระหนี้งวดถัดไป ทั้งนี้ 1 รอบระยะเวลาดังกล่าวจะต้องไม่น้อยกว่า 1 เดือน อัตราดอกเบี้ยดังกล่าวจะเปลี่ยนแปลงได้ตามประกาศของบริษัทฯ ที่ได้ประกาศเป็นคร่าวๆไป

“กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหว”

วิธีการชำระ

1. ชำระได้ที่สาขาเงินไชโยทุกสาขาทั่วประเทศ
2. ชำระเงินสดผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส เช่น 7-11 , Big C , Tesco
3. ชำระเงินผ่านช่องทาง แอปพลิเคชั่น เงินไชโย
4. ชำระเงินผ่าน QR Code
5. ชำระเงินผ่านบริการชำระเงินออนไลน์ และผ่านทาง Mobile Banking ของธนาคาร

3 ขั้นตอนอนุมัติไว ภายใน 29 นาที

ขั้นตอนที่ 1
ขับรถไปสาขาใกล้บ้านคุณ
 

ขั้นตอนที่ 2
นำบัตรประชนชน เล่มทะเบียนตัวจริงยื่นสมัครสินเชื่อ

ขั้นตอนที่ 3
รอสบายๆ อนุมัติภายใน 29 นาที ได้เงินทันใจ ไชโย!

เกี่ยวกับเงินไชโย
"เงินไชโย" บริการสินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นหลักประกัน ครอบคลุมรถเก๋ง รถกระบะ รถตู้ และ รถบรรทุก ที่มาพร้อมกับบริการ "บัตรเงินไชโย" ที่มาในรูปแบบของบัตรกดเงินสด ให้บริการโดยบริษัท ออโต็ เอกซ์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทภายใต้กลุ่มเอสซีบี เอกซ์ (SCBX GROUP) สำนักงานใหญ่ West Tower A SCB Park Plaza, เลขที่ 18 ชั้น 6 จตุจักร, จตุจักร, กรุงเทพมหานคร 10900